onsdag 26 oktober 2016

Risk för inbördeskrig i Sverige?

En "lånad" text, skriven av Stefan Torssell:

OM ETT HOTANDE INBÖRDESKRIG I SVERIGE
Det finns en risk att Sverige går mot inbördeskrig. Det låter främmande, men kan bli en realitet.
Integrationspolitiken kommer aldrig att lyckas. Sveriges politiker saknar den rätta kompetensen. De sysslar mest med låtsasåtgärder.
Under de senaste hundra åren i Europa har Finland, Spanien, England (Irland), Ukraina, Jugoslavien och Albanien haft inbördeskrig. Ytterligare några länder har undvikit inbördeskrig genom statskupper. Endast Sverige och Schweiz har varit befriade från antingen inre eller yttre krig.
För var dag blir Sverige värre och värre. Som tur är verkar de som skriker rasism om allting vara en utdöende art och förhoppningsvis så håller Gudrun Schyman på att förlora slaget om vänstern, men tar inte svenska folket sig samman så kan detta sluta illa.
Vi har omkring 5000 - 10000 islamistiska jihadister i Sverige. Det motsvarar halva Islamiska Statens grundarmé när IS startade.
Därutöver har vi omkring 50 000- 100 000 liberala och fredliga muslimer som vill införa sharia, alltså en riskgrupp som vill ha en radikal förändring av Sverige.
Därutöver har vi institutioner som faller samman, fifflande kommunalpampar, svaga politiker och vi är ett av världens mest belånade folk. Stora grupper står utanför arbetsmarknaden därför att de inte är anställningsbara och är beroende av andras försörjning.
Detta system är skapat av Sveriges riksdag. Förnekelseprocessen hos de styrande är inne i sin mest aktiva fas. Ingen leder Sverige för tillfället.
Det visade sig att många delar min oro.
All mobilisering av människor för upplopp, strejker eller massakrer utgår ifrån tanken att man gör rätt. Aktivisterna är besjälade av en god eller rättvis tanke.
Man kan samla en liten grupp för att panga rutor, slå pensionärer eller plåga djur men några stora grupper kan man aldrig få ihop. Det är tecken på ungdomlig omognad eller psykiska störningar.
Men människor kan välta stenbumlingar över tåg för att krossa kapitalismen i ett rättvisepatos eller bränna bilar i protest mot förtryckare. Logik saknas, men den gemensamma viljan om något bättre kan förena stora folkmassor.
Islamiska staten är ond i mina ögon, men för den sant troende sunnimuslimen representerar IS något gott. Att skära halsen av motståndare eller våldta blir då en riktig handling.
Ett inbördeskrig i Sverige måste alltså komma ur en känsla att handlingarna är rätt. Det går alltså inte att ur ingenting samla en stor grupp svenskar för ett inbördeskrig.
Något sådant gott går inte att formulera. Vilka skulle man vända sig emot? Makten, journalisterna, våldsvänstern, muslimerna?
Motsatsen är att exempelvis muslimer skulle vända sig mot svenska folket. Inte heller det är troligt. En majoritet, en stor majoritet, av muslimerna i Sverige skulle sätta stopp för det.
De ofredanden som sker av unga tjejer handlar inte om inbördeskrig. Det är gruppförakt mot svenskar av omogna och frustrerade migranter.
En rättsstat är bästa garanten mot djupa konflikter. Om rättsväsendet, polismakten, politikerna, journalister och institutioner däremot sviker, infinner sig omedelbart en risk för dramatiska förändringar.
Många tecken tyder på att vi är på väg mot en sådan negativ utveckling. Journalisterna fullgör inte sitt uppdrag. Människor söker sig då till andra informationskällor. Riksdag och regering har kapat banden med sina väljare.
Den högsta ledningen inom polisen vilseleder medvetet befolkningen.
Fifflande fackpampar som kommer undan utan fängelse förstärker medborgarnas intryck att rättsstaten är i upplösning.
Så ser Sverige ut för tillfället.
Bara en sådan sak att Socialdemokratin har träffat en överenskommelse med muslimska organisationer att de ska få inflytande i den svenska maktapparaten i utbyte mot ett hemligt ömsesidigt samarbete gör att Socialdemokratin nu är på fritt fall. De som ska vårda demokratin, sviker den istället.
Många i maktapparaten försvarade intensivt Decemberöverenskommelsen. De saknade förstånd.
Allt fler i Sverige är medvetna om i vilket dåligt skick maktapparaten befinner sig i och att Sverige saknar en kompetent ledning.
Detta vet också knarkhandlare, gängkriminella, bedragare, mutkolvar, våldtäktsmän och fifflare i största allmänhet. De utnyttjar nu situationen som de behagar.
En dag kanske en grupp på 50 – 100 svenskar har fått nog. De är besjälade att göra gott.
När polisen vägrar att gripa våldtäktsmän och ogärningsmän och media vägrar att skriva vilka de är så tar de lagen i egna händer och rensar upp i träsket.
De får stort stöd av många svenskar. Gängkriminella åker på ett par proppar så det visslar om det.
Då, men först då, har migranterna och vänstergrupperna fått sina farhågor bekräftade att onda krafter hotar dem. I förorterna kan inte de äldre tala förstånd med de yngre. Vapen finns tillräckligt och i Europa finns kusiner i massor.
Enda möjligheten att förhindra en framtida totalkonfrontation är att vi får en reformering av maktetablissemanget.
Hela riksdagen borde bytas ut. En del partier har en så svag ledning att de gör mer skada än nytta.
Polischefen borde avskedas omedelbart.
Media borde sträva efter en självsanering.
Men risken är överhängande att ingen av dem vill förstå förrän det är för sent. Vi är inte där ännu, men tyvärr pekar kursen åt det hållet.
Ett nyval där alla partier deklarerar att de kommer att respektera valresultatet och kommer att göra allt för att representera folkets vilja skulle vara en hälsokur för Sverige. Alternativt att de ansvariga började följa landets lagar och folkets moral och media slutade med oförskämdheter mot allmänheten. Varenda byråkrat som ljuger borde få veta att han lever.
Alltså, ett inbördeskrig startar inte därför att det finns motsättningar. Sådana kan man lösa med lite vilja och kompetens.
Inbördeskrig uppstår när makthavare är så korrumperade och förljugna att de tappat förmågan att styra. Jag utesluter tyvärr inte inbördeskrig för maktens olika aktörer i landet har aldrig tidigare varit så försvagade och förvirrade som nu med så låg samhällsmoral.
Stefan Torssell


torsdag 20 oktober 2016

Islam kontra Sveriges Grundlag


Anm: Detta är en mycket intressant text, "lånad" (som flera andra av de texter jag lägger in här) via Facebook från en annan blogg. Upphovsmannen heter Thomaz Wiberg,han driver bloggen "Rosa Traktor". Läs gärna den: https://rosatraktor.wordpress.com/blogg/Skulle Islam kunna totalförbjudas med hänvisning till brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna?

Det är en intressant fråga, och kan säkert besvaras på olika sätt beroende vem man frågar och vem som tolkat förklaringen.

Om vi tittar på några av artiklarna i förklaringen och försöker tolka dessa på bästa sätt:

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Den första artikeln är ganska klar och inte särskilt svår att förstå; Vi är alla förnuftiga människor och bör behandla varandra efter det. Inga konstigheter…

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Inte heller här bör det vara några konstigheter, ALLA har rätt till de rättigheter som förklaringen innehåller.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Här börjar det bli intressant; Islam tillåter slaveri, tortyr, omänsklig och förnedrande tortyr och förnedring av kvinnor på ett sätt som lätt kan tolkas som att kvinnor inte har ett mänskligt värde som person i varken religiös eller laglig (Sharia) mening. Islam tillåter även barnäktenskap och pedofili, vilket kan inordnas i dessa.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

I dessa två artiklar beskrivs allas likhet inför lag.

På det sätt som Sverige idag särbehandlar och strafflindrar kriminella muslimer och samtidigt fråntar etniska svenskar och svenska medborgare av annan nationalitet rätten till lagligt skydd mot diskriminering och brott mot grundläggande rättigheter kan man lätt tolka att inte ALLA har lika rätt till lika värde inför lagen.
Sedan kommer en rad artiklar om äktenskap, egendom och familjeskydd.


Vi hoppar fram till Artikel 18 och 22

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Vi har alla rätt till religionsfrihet, men det gäller bara så länge denna inte strider mot andra artiklar eller lag i det land man lever i.

Således då Islam bryter mot ett flertal av artiklarna samt mot svensk lag, så har alltså inte muslimer rätt till religionsfrihet och har därför inte rätt att praktisera sina sedvänjor och åberopa religionsfrihet.
Islam är alltså ett brott mot svensk lag OCH ett brott mot mänskliga rättigheter!

Enligt Artikel 22 har alla rätt till social, ekonomisk och kulturell trygghet i enlighet med landets resurser…
Även här ser vi flera brott mot detta som begåtts under lång tid och även här faller den Islamska rätten bort då de verkar vara mer förfördelade än andra i vissa fall.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.


I artikel 29 sammanfattas alltså att de rättigheter man har är även förknippade med plikter, plikter att utövandet av rättigheter INTE inskränker på ANDRAS rättigheter. D. v. s. att utöva ISLAM med de sedvänjor på vilka de vill åberopa religionsfrihet, BRYTER även det mot Artikel 29, då dessa sedvänjor är ett brott mot medmänniskors säkerhet och rätt till trygghet.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen

I Artikel 30 beskrivs även att en stat, grupp eller person INTE får tolka förklaringen på sådant sätt att det omintetgör rättigheterna som beskrivs i förklaringen..

Vilket Sveriges regering gör i stor skala!

Således får man göra den tolkningen att Islam kan och borde totalförbjudas i Sverige - och alla övriga länder som inte är under islamiskt styre!

Sveriges regering gör allt i sin makt för att bryta mot lagar och förordningar i syfte att underminera och beröva det svenska folket och medborgare - oavsett nationalitet - sin mänskliga rätt, värde och nationalitet.

Funderingar på detta? Kommentera gärna!
Strax tillbaka igen!

Efter några månaders uppehåll är jag nu tillbaka igen!
Dock kommer uppdateringar att ske mer sporadiskt än tidigare och bara vid alldeles speciella behov.