torsdag 20 oktober 2016

Islam kontra Sveriges Grundlag


Anm: Detta är en mycket intressant text, "lånad" (som flera andra av de texter jag lägger in här) via Facebook från en annan blogg. Upphovsmannen heter Thomaz Wiberg,han driver bloggen "Rosa Traktor". Läs gärna den: https://rosatraktor.wordpress.com/blogg/Skulle Islam kunna totalförbjudas med hänvisning till brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna?

Det är en intressant fråga, och kan säkert besvaras på olika sätt beroende vem man frågar och vem som tolkat förklaringen.

Om vi tittar på några av artiklarna i förklaringen och försöker tolka dessa på bästa sätt:

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Den första artikeln är ganska klar och inte särskilt svår att förstå; Vi är alla förnuftiga människor och bör behandla varandra efter det. Inga konstigheter…

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Inte heller här bör det vara några konstigheter, ALLA har rätt till de rättigheter som förklaringen innehåller.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Här börjar det bli intressant; Islam tillåter slaveri, tortyr, omänsklig och förnedrande tortyr och förnedring av kvinnor på ett sätt som lätt kan tolkas som att kvinnor inte har ett mänskligt värde som person i varken religiös eller laglig (Sharia) mening. Islam tillåter även barnäktenskap och pedofili, vilket kan inordnas i dessa.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

I dessa två artiklar beskrivs allas likhet inför lag.

På det sätt som Sverige idag särbehandlar och strafflindrar kriminella muslimer och samtidigt fråntar etniska svenskar och svenska medborgare av annan nationalitet rätten till lagligt skydd mot diskriminering och brott mot grundläggande rättigheter kan man lätt tolka att inte ALLA har lika rätt till lika värde inför lagen.
Sedan kommer en rad artiklar om äktenskap, egendom och familjeskydd.


Vi hoppar fram till Artikel 18 och 22

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Vi har alla rätt till religionsfrihet, men det gäller bara så länge denna inte strider mot andra artiklar eller lag i det land man lever i.

Således då Islam bryter mot ett flertal av artiklarna samt mot svensk lag, så har alltså inte muslimer rätt till religionsfrihet och har därför inte rätt att praktisera sina sedvänjor och åberopa religionsfrihet.
Islam är alltså ett brott mot svensk lag OCH ett brott mot mänskliga rättigheter!

Enligt Artikel 22 har alla rätt till social, ekonomisk och kulturell trygghet i enlighet med landets resurser…
Även här ser vi flera brott mot detta som begåtts under lång tid och även här faller den Islamska rätten bort då de verkar vara mer förfördelade än andra i vissa fall.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.


I artikel 29 sammanfattas alltså att de rättigheter man har är även förknippade med plikter, plikter att utövandet av rättigheter INTE inskränker på ANDRAS rättigheter. D. v. s. att utöva ISLAM med de sedvänjor på vilka de vill åberopa religionsfrihet, BRYTER även det mot Artikel 29, då dessa sedvänjor är ett brott mot medmänniskors säkerhet och rätt till trygghet.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen

I Artikel 30 beskrivs även att en stat, grupp eller person INTE får tolka förklaringen på sådant sätt att det omintetgör rättigheterna som beskrivs i förklaringen..

Vilket Sveriges regering gör i stor skala!

Således får man göra den tolkningen att Islam kan och borde totalförbjudas i Sverige - och alla övriga länder som inte är under islamiskt styre!

Sveriges regering gör allt i sin makt för att bryta mot lagar och förordningar i syfte att underminera och beröva det svenska folket och medborgare - oavsett nationalitet - sin mänskliga rätt, värde och nationalitet.

Funderingar på detta? Kommentera gärna!
8 kommentarer:

 1. Artikel 1, originaltext lyder: "All human beings are born free and equal in dignity and rights". Dignity betyder VÄRDIGHET, inte VÄRDE! Likafullt citeras denna felöversättning ständigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt riktigt men den citering jag hänvisar till är den text och översättning som är inskriven i Svensk grundlag sedan 1993, Sveriges regering har AVSIKTLIGT gjort en felaktig översättning. Naturligtvis i syfte att kunna använda paragrafen på just det sätt man nu gör.

   Radera
 2. Äntligen en fattar vad jag har pratat om hela tiden. Men ingen har brytt sig i vad jag har sagt, och trott att man helt plötsligt är rasist!

  SvaraRadera
 3. "Islam-länderna" går under Kairodeklarationen.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kairodeklarationen_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna_i_islam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja - vilket ännu tydligare visar att islam är en ideologi (jag vill inte kalla det "religion") som är av ondo och borde förbjudas i den civiliserade delen av världen...

   Radera
 4. Mycket tänkvärt och bra information.
  Islam är odemokratisk och ojämlik. Därför borde den förbjudas i Sverige.
  Odemokratiska krafter är farliga i en demokrati.
  Regeringen borde ställas inför rätta, diplomatisk landsförräderi skulle jag kalla det.
  Av någon anledning kan man tydligen inte åtala en regering om man inte är i krig? Hur sjukt är inte det?

  SvaraRadera
 5. En muslim får enl. koranen inte konvertera till annan trosbekännelse, vilket betyder i slutändan att muslimer aldrig kan underordna sig västerländska lagar och regler

  SvaraRadera
 6. En Muslim kan enl. koranen inte konvertera till någon annan trosuppfattning vilket i slutänden får till konsekvens att muslimer inte kan underkasta sig västerländska lagar och regler, om dom inte följer Muslimsk lag är dom att betrakta som fiender till Islam och skall då förgöras,

  SvaraRadera